Tesi proposte da (thesisi proposed by): Gianluca Valenti